Na wysokość wynagrodzenia istotny wpływ wywiera udział właściciela sieci w korzystaniu z terenu niezbędnego do obsługi infrastruktury. Udział ten zależy głównie od dwóch czynników:

Współczynnik korzystania z prawa generalnie jest równy 0,5 (uzasadnienie na dole strony).  Nie zaleca się ustalania wartości 0, ponieważ w takim przypadku służebność przesyłu nie wystąpi, co kłóci się z ideą wynikającą z Kodeksu cywilnego. Podobnie sytuacja wygląda, przy zastosowaniu współczynnika wynoszącego 1,0. Gdyby grunt był w całości zajęty przez właściciela sieci, to powinien być przez niego wykupiony (np. pod stacją energetyczną). Wyjątek stanowią tereny zajęte pod naziemne elementy infrastruktury (wykorzystanie terenu przez operatora sieci wynosi 100%), które ze względu na niewielką powierzchnię nie są wyodrębniane geodezyjnie. Jako przykład można wskazać powierzchnię pod słupem energetycznym w przypadku linii elektroenergetycznej lub świadek przebiegu w przypadku sieci gazowej. 

RYSUNEK

Rys. 2. Schemat określania powierzchni wyłączonej z produkcji rolnej dla małej (A) i dużej przeszkody  (B) infrastrukturowej.

Wielkość udziału można wyrazić poprzez mnożnik odpowiadający proporcji współkorzystania właściciela sieci z przestrzeni stanowiącej własność właściciela nieruchomości (współczynnik k).

TABELA

Tabela 2. Przykładowe zestawienie udziału właściciela infrastruktury w korzystaniu z nieruchomości (współczynnik k).

UZASADNIENIE WSPÓŁCZYNNIKA = 0,5

Współczynnik współkorzystania z pasa służebności przesyłu odzwierciedla udział posiadacza służebności w korzystaniu z przestrzeni nieruchomości zajętej przez infrastrukturę techniczną. Wysokość współczynnika powinna być uzależniona od sposobu zajęcia przestrzeni nieruchomości.

W analizowanym przypadku ustalono, iż w pasie terenu obciążonym nadziemną siecią elektroenergetyczną współczynnik „k" wyniesie 0,50. Przyjęta wielkość współczynnika określa wzajemne korzystnie a nieruchomości przez właściciela nieruchomości i właściciela infrastruktury według równych udziałów, ponieważ za wszelkie ograniczenia ustalono odrębnie wartość wyrządzonych szkód. Każdy z właścicieli (właściciel nieruchomości i właściciel sieci) ma dostęp do pasa służebności 24 godziny na dobę.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa