Wodociągi

7. Wodociągi

 

 1. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Wytyczne techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa. Zeszyt 3, 2001. Opracowano w oparciu o Polskie Normy;
 2. Wytyczne do projektowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przyłączy oraz urządzeń technicznych na terenie miasta Włocławka. Włocławek, grudzień 2009 r.
  Odnośnik [dostęp: 13.12.2012 r.]
 3. Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania. Miejskie sieci, urządzenia i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Wrocław, wrzesień 2010 r. 
  Odnośnik [dostęp: 13.12.2012 r.] 
 4. Wytyczne projektowania i wykonawstwa sieci i przyłączy wod.-kan. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie. Częstochowa, marzec 2012 r.
  Odnośnik [dostęp 13.12.2012 r.]
 5. Przykłady norm:
  • Polska Norma PN-87/B-01060, 1987. Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia;
  • Polska Norma PN-92/B-01706, 1992. Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu;
  • Polska Norma PN-B-10725, 1997. Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania;
  • Polska Norma PN-B-10736, 1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
  • Polska Norma PN-EN 12201-1. System przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne.
  • Polska Norma PN-EN 12201-2. System przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury.
  • Polska Norma PN-64/H-74204. Rurociągi. Rury stalowe przewodowe. Średnice zewnętrzne.

Czytaj także:

 1. Informacje ogólne.
 2. 1. Napowietrzne sieci elektroenergetyczne.
 3. 2. Kablowe sieci elektroenergetyczne.
 4. 3. Sieci telekomunikacyjne.
 5. 4. Sieci gazowe.
 6. 5. Rurociągi do transportu ropy naftowej i produktów naftowych.
 7. 6. Ciepłociągi.
 8. 7. Wodociągi.
 9. 8. Sieci kanalizacyjne.

Autorem zestawienia przepisów i norm jest dr inż. Dariusz Konieczny.