Sieci telekomunikacyjne

3. Sieci telekomunikacyjne

 

 1. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane (Dz. U. z 2005 r. nr 219, poz. 1864 ze zm.) – aktualnie obowiązujące,
 2. przykłady norm branżowych  i  Polskich  Norm oraz norm zakładowych obowiązujących w poprzednich latach:
  • Norma Branżowa BN-73/8984-05, 1973. Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania;
  • Norma Branżowa BN-76/8984-09, 1976. Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogólne wymagania i badania;
  • Norma Branżowa BN-83/8836-02, 1983. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze;
  • Norma Branżowa BN-89/8984-18, 1989. Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Ogólne wymagania i badania;
  • Polska Norma PN-T-45002, 1998. Telekomunikacyjne linie przewodowe. Skrzyżowania z liniami kolejowymi. Wymagania ogólne;

Wybrane normy TP S.A.:

 • Norma Zakładowa ZN-96/TP S.A.-002, 1996. Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne;
 • Norma Zakładowa ZN-96/TP S.A.-004, 1996. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania;
 • Norma Zakładowa ZN-96/TP S.A.-011, 1996. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne;
 • Norma Zakładowa ZN-96/TP S.A.-012, 1996. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania;
 • Norma Zakładowa ZN-96/TP S.A.-013, 1996. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania;
 • Norma Zakładowa ZN-96/TP S.A.-026, 1996. Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania;

Wybrane normy Dialog S.A.:

 • Norma Zakładowa ZN-02/TD S.A. -01 Projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnej. Ogólne zasady projektowania i budowy sieci kablowych;
 • Norma Zakładowa ZN-02/TD S.A. -01/2. Projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnej. Ogólne zasady projektowania i budowy sieci kablowych. Dokumenty normatywne; 
 • Norma Zakładowa ZN-02/TD S.A. -01/3. Projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnej. Ogólne zasady projektowania i budowy sieci kablowych. Ogólne zasady projektowania i budowy sieci kablowych;
 • Norma Zakładowa ZN-02/TD S.A. -01/4. Projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnej. Ogólne zasady projektowania i budowy sieci kablowych. Zasady oznaczania i znakowania elementów sieci kablowych;
 • Norma Zakładowa ZN-02/TD S.A. -02. Projektowanie kanalizacji kablowej.
 • Norma Zakładowa ZN-02/TD S.A. -03. Budowa kanalizacji kablowej;
 • Norma Zakładowa ZN-02/TD S.A. -08. Projektowanie sieci optotelekomunika-cyjnych;
 • Norma Zakładowa ZN-02/TD S.A. -09. Budowa sieci optotelekomunikacyjnych.

Wybrane normy Netii SA:

 • Norma Zakładowa TDC-061-0506-S. Zasady projektowania kanalizacji kablowej;
 • Norma Zakładowa TDC-061-0507-S. Zasady budowy kanalizacji kablowej;
 • Norma Zakładowa TDC-061-0508-S. Zasady projektowania sieci optotelekomu-nikacyjnych;
 • Norma Zakładowa TDC-061-0509-S. Zasady budowy sieci optotelekomu- nikacyjnych.

Wybrane normy Urzędu Miasta Wrocławia:

 • Norma Zakładowa ZN-UMWR-002.V001. Wymagania techniczne na linie MSRK dla kabli światłowodowych – projektowanie sieci MSRK;
 • Norma Zakładowa ZN-UMWR-003.V001. Wymagania techniczne na linie MSRK dla kabli światłowodowych – budowa sieci MSRK. 

Czytaj także:

 1. Informacje ogólne.
 2. 1. Napowietrzne sieci elektroenergetyczne.
 3. 2. Kablowe sieci elektroenergetyczne.
 4. 3. Sieci telekomunikacyjne.
 5. 4. Sieci gazowe.
 6. 5. Rurociągi do transportu ropy naftowej i produktów naftowych.
 7. 6. Ciepłociągi.
 8. 7. Wodociągi.
 9. 8. Sieci kanalizacyjne.

Autorem zestawienia przepisów i norm jest dr inż. Dariusz Konieczny.