Pytania i odpowiedzi

Lista pytań

1. Czy z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, wynagrodzenie powinno być waloryzowane wg GUS, czy zmiany cen za wynajem gruntu? Jeżeli w strefie ochronnej będzie stało moje auto i dojdzie do awarii rur wodociągowych, auto ulegnie zniszczeniu, czy wodociągi ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą?

 

2. Jeżeli okaże się, że przedsiębiorstwo energetyczne uzyskało zasiedzenie służebności, czy mam szanse na jakieś pieniądze za czas przeszły lub co najmniej na przyszłość? Czy już zawsze przedsiębiorstwo będzie korzystało z gruntu bezpłatnie?

 

3. Proszę o przedstawienie oferty sprzedaży praw do korzystania z Państwa programu - wersja komercyjna.

 

4. Na terenie mojej działki nie ma słupów ani linii energetycznej, natomiast 70% powierzchni działki znajduje się w 43 metrowej strefie ochronnej linii 400 kV wybudowanej w 1984 roku. Zgodnie z planem miejscowym „działka znajduje się w strefie uciążliwości linii wysokiego napięcia. Lokowanie budynków, sadzenie drzew itp. musi być uzgadniane z właścicielem linii". Czy biorąc powyższe pod uwagę Państwa zdaniem mogę ubiegać się o odszkodowanie/wynagrodzenie od właściciela linii energetycznej?

 

5. Wysyłam zdjęcia linii napowietrznej wraz ze słupem na nieruchomości. Długość linii … m, długość pasa dojazdu … m, cena za m2 działki … zł. Czy istniałaby możliwość przygotowania wyceny zdalnie u Państwa na miejscu bez konieczności przyjazdu do mnie?

 

6. Witam, w związku z tym że …… chce postawić na mojej działce słup energetyczny i oczywiście chce to zrobić bezpłatnie, poszukuję rzetelnej informacji czy ja mam prawo do uzyskania jakiegoś wynagrodzenia z tego tytułu.

 

7. Chodzi mi o sieci elektroenergetyczne. Posiadam grunty rolne, przez które przechodzi około 3 km linii energetycznych niskiego lub średniego napięcia oraz około 35 słupów. Chciałabym zorientować się czy w moim przypadku istnieje możliwość ubiegania się o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości i ustanowienie służebności przesyłu? Czy sprawa jest warta zachodu?

 

8. Chciałabym zapytać, czy mogliby Państwo udzielić mi krótkiej informacji w przedmiocie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności. Chodzi mi o to, czy do ustanowienia takiej służebności potrzebna jest zgoda wszystkich pozostałych współwłaścicieli, czy też mogę dochodzić ustanowienia takiej służebności tylko na moim udziale oraz z jakich przepisów to wynika?

 

9. Proszę o podanie informacji w jaki sposób mam uruchomić procedurę ustanowienia służebności gruntowej i służebności przesyłu na mojej nieruchomości.  Do kogo należy się zwracać w tej sprawie?


 

Odpowiedzi

1. Czy z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, wynagrodzenie powinno być waloryzowane wg GUS, czy zmiany cen za wynajem gruntu? Jeżeli w strefie ochronnej będzie stało moje auto i dojdzie do awarii rur wodociągowych, auto ulegnie zniszczeniu, czy wodociągi ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą?

Zasady aktualizacji wynagrodzenia za ustanowioną służebność przesyłu nie zostały opisane w żadnym przepisie prawa. Dlatego zasady aktualizacji wynagrodzenia dokonuje się zgodnie z umową stron.

Co do zniszczeń wywołanych przy awarii sieci - wszelkie szkody pokrywa właściciel sieci. Odszkodowania można dochodzić z odpowiednich aktów kodeksu cywilnego (art 361 - 363 ustawy Kodeks cywilny). Proszę zauważyć, że przy wpisanej służebności przesyłu, jeżeli właściciel sieci podczas prac remontowych wejdzie na teren nieruchomości i np. zniszczy uprawy lub w inny sposób uszkodzi nieruchomość jest obowiązany naprawić szkodę przez zapłatę odszkodowania lub przywrócić nieruchomość do stanu pierwotnego. Dlatego za szkody należy się  odszkodowanie, natomiast za służebność przesyłu - wynagrodzenie (zgodnie z art. 3052 Kodeksu cywilnego).


wróć do listy pytań

2. Jeżeli okaże się, że przedsiębiorstwo energetyczne uzyskało zasiedzenie służebności, czy mam szanse na jakieś pieniądze za czas przeszły lub co najmniej na przyszłość? Czy już zawsze przedsiębiorstwo będzie korzystało z gruntu bezpłatnie?

Przy zasiedzeniu służebności przesyłu nie ma możliwości uzyskania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości i służebność przesyłu.


wróć do listy pytań

3. Proszę o przedstawienie oferty sprzedaży praw do korzystania z Państwa programu - wersja komercyjna.

Aktualna wersja programu liczy tylko wynagrodzenie za bezumowne korzystanie oraz służebność przesyłu. Jeżeli chodzi o odszkodowania jesteśmy w trakcie kończenia nowej wersji aplikacji SIECI, która będzie również liczyła wysokość odszkodowań.

 

Udostępniamy nasz program w następujących cenach:

1. cena za korzystanie z programu to ilość jednostek rozliczeniowych podana po wprowadzeniu dla danej działki sieci  (kolumna Cena za raport). Wygenerowanie pełnego raportu jest możliwe po zakupie odpowiedniej ilości jednostek rozliczeniowych wówczas (po zaksięgowaniu wpłaty lub przesłaniu potwierdzenia przesyłamy login i hasło). Minimalna ilość jednostek jakie można kupić to 123 eurosieci = 123 zł(brutto). Wpłaty należy dokonać na konto podane na stronie.

2. Jest możliwość zakupu czasowego (3 m-c) dostępu do programu bez limitu obliczeń w cenie 600 zł + vat.  

Proszę pamiętać, iż program SIECI służy do określania wysokości wynagrodzenia za służebność przesyłu. W przypadku bezumownego korzystania wynagrodzenie dotyczy okresu za jaki należy się bezumowne (ustalany na podstawie daty zakupu i daty budowy sieci) ale nie więcej niż 10 lat.
 
Rejestracja jest dokonywana przez naszego pracownika po podjęciu decyzji w jakim zakresie będzie się korzystało z programu i dokonaniu wpłaty na konto podane na naszej stronie http://www.sluzebnosc-przesylu.pl/contact.

Wersja demo do pobrania ze strony http://sluzebnosc-przesylu.pl/pobierz

Do określenia ceny za raport nie ma znaczenia czy liczy się wynagrodzenie za bezumowne korzystanie wraz z służebnością przesyłu czy tylko służebności przesyłu.


wróć do listy pytań

4. Na terenie mojej działki nie ma słupów ani linii energetycznej, natomiast 70% powierzchni działki znajduje się w 43 metrowej strefie ochronnej linii 400 kV wybudowanej w 1984 roku. Zgodnie z planem miejscowym „działka znajduje się w strefie uciążliwości linii wysokiego napięcia. Lokowanie budynków, sadzenie drzew itp. musi być uzgadniane z właścicielem linii". Czy biorąc powyższe pod uwagę Państwa zdaniem mogę ubiegać się o odszkodowanie/wynagrodzenie od właściciela linii energetycznej?

Przy udzielaniu odpowiedzi bardzo istotne jest rozgraniczenie pojęć: odszkodowanie i wynagrodzenie.

Odszkodowanie – rekompensata za powstałą szkodę. Jeżeli wyrządzono szkodę to trzeba ją naprawić. Jedną z form jest wypłacenie odszkodowania. Wysokość odszkodowania określamy w cenach dzisiejszych, ale stan nieruchomości bierzemy na dzień wyrządzenia szkody (patrzymy na nieruchomość tak, jak wyglądała wraz z otoczeniem w roku 1984, ale w dzisiejszych cenach).

Tu jeszcze istotne jest to, czy należy się odszkodowanie - chodzi o to czy to Panu/Pani wyrządzono szkodę, to znaczy czy był/a  Pan/Pani  właścicielem nieruchomości w dniu wyrządzenia szkody spowodowanej wybudowaniem sieci.

Proszę zauważyć, że to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp) wprowadził ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości (szeroka strefa obejmująca swoim obszarem Pana/Pani działkę). Art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wskazuje kto jest odpowiedzialny za skutki (w tym przypadku zmniejszenie wartości) wywołane uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wynagrodzenie – odpłatność za współkorzystanie przez właściciela infrastruktury z nieruchomości lub części nieruchomości. Trzeba tu zaznaczyć, że pas służebności przesyłu z reguły nie pokrywa się z pasem ograniczeń w użytkowaniu ustalonym w mpzp (wyjątek stanowią sieci gazowe wybudowane po 2001 r. – dotyczy strefy kontrolowanej). Pas służebności to pas niezbędny do obsługi sieci (najlepiej zwrócić się z zapytaniem do właściciela infrastruktury, jaki pas terenu jest potrzebny do prawidłowego funkcjonowania sieci - na pewno ten pas nie będzie węższy od szerokości linii. Wynagrodzenie ustalamy za bezumowne korzystanie z nieruchomości i służebność przesyłu.


wróć do listy pytań

5. Wysyłam zdjęcia linii napowietrznej wraz ze słupem na nieruchomości. Długość linii … m, długość pasa dojazdu … m, cena za m2 działki … zł. Czy istniałaby możliwość przygotowania wyceny zdalnie u Państwa na miejscu bez konieczności przyjazdu do mnie?

Jeżeli chodzi wykonanie wyceny bez oględzin nieruchomości - musimy Państwa poinformować, że nie praktykujemy takich rzeczy. Nadmieniamy również, że przepisy prawa i dobra praktyka rzeczoznawcy majątkowego nie dopuszcza sporządzenia wyceny bez oględzin.

Z przedstawionych zdjęć wynika, że nie jest to sieć nowa. Proszę pamiętać, że szkoda powstała w stanie nieruchomości, z okresu kiedy budowano sieć a to, że aktualnie cena wynosi … zł/m2 nie musi być wyznacznikiem szkody rzeczywistej (bardzo istotne jest zbadanie stanu aktualnego z okresu budowy sieci).


wróć do listy pytań

6. Witam, w związku z tym że …… chce postawić na mojej działce słup energetyczny i oczywiście chce to zrobić bezpłatnie, poszukuję rzetelnej informacji czy ja mam prawo do uzyskania jakiegoś wynagrodzenia z tego tytułu.

Zgodnie z polskim prawem (w szczególności ustawą Kodeks Cywilny) należy się Panu:

  • odszkodowanie za szkody (tu mogą to być szkody związane bezpośrednio z procesem budowy np. zniszczenie nasadzeń, budynków itp., oraz zmniejszenie wartości rynkowej nieruchomości);
  • wynagrodzenie za współkorzystanie z przestrzeni działki (ustanowienie służebności przesyłu).

wróć do listy pytań

7. Chodzi mi o sieci elektroenergetyczne. Posiadam grunty rolne, przez które przechodzi około 3 km linii energetycznych niskiego lub średniego napięcia oraz około 35 słupów. Chciałabym zorientować się czy w moim przypadku istnieje możliwość ubiegania się o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości i ustanowienie służebności przesyłu? Czy sprawa jest warta zachodu?

Odszkodowanie można uzyskać tylko wtedy, gdy zostanie wyrządzona szkoda na nieruchomości. Odszkodowania należą się wyłącznie właścicielom nieruchomości, którzy władali gruntami w momencie realizacji inwestycji.

Nowi właściciele nabywają nieruchomości już obciążone i nowonabywcom nie należy się żadne odszkodowanie, ponieważ wiedzieli co kupują i powinni uzależnić cenę zakupu od stanu nieruchomości.

Za bezumowne korzystanie z nieruchomości należy się wynagrodzenie za 10 ostatnich lat, a nie odszkodowanie! Wynagrodzenie za 10-letni okres należy się wówczas, gdy właściciel nieruchomości nie prowadzi na niej działalności gospodarczej, w przeciwnym wypadku wynagrodzenie liczone jest za 3 lata. Wynagrodzenie to przysługuje wówczas, gdy właściciel infrastruktury nie miał tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością. Taki tytuł może wynikać np. z udzielonej pisemnie zgody ówczesnego właściciela nieruchomości na wejście na grunt i nieodpłatne korzystanie z nieruchomości lub odpowiedniego wpisu do III działu księgi wieczystej.

Za służebności przesyłu również należy się wynagrodzenie liczone od dnia ustanowienia tego prawa w przyszłość.

Wynagrodzenia liczy się od powierzchni fizycznie zajętego gruntu na nieruchomości oraz rzutu przewodów na grunt z niewielkim zapasem. Wysokość wynagrodzenia nie może być wyższa od wartości zajmowanej przestrzeni (nieruchomości). Linie niskiego i średniego napięcia zajmują b. mało przestrzeni, stąd wynagrodzenia są niewielkie. W skali roku byłyby to niewielkie pieniądze. Wynagrodzenie jednorazowe będzie większe, ale nie będą to bardzo wysokie kwoty.

Jeżeli linie poprowadzono w celu uzbrojenia terenu, z którego korzysta właściciel obciążonej nieruchomości, to służebność przesyłu powinna pozostać nieodpłatna. W razie żądania usunięcia słupów Zakład Energetyczny może spełnić żądanie odcinając od prądu całe osiedle. Na ponowne podłączenie trzeba będzie czekać i zapłacić odpowiednie kwoty przyłączeniowe podpisując umowę na nieodpłatne korzystanie z nieruchomości.

Na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek udowodnienia wielkości roszczeń. W niektórych przypadkach (niewielka długość sieci, linie o nieuciążliwych parametrach) koszty: wynajęcia prawnika, sporządzenia operatu szacunkowego lub opinii, na podstawie których będą składane roszczenia mogą przewyższać spodziewane korzyści finansowe.


wróć do listy pytań

8. Chciałabym zapytać, czy mogliby Państwo udzielić mi krótkiej informacji w przedmiocie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności. Chodzi mi o to, czy do ustanowienia takiej służebności potrzebna jest zgoda wszystkich pozostałych współwłaścicieli, czy też mogę dochodzić ustanowienia takiej służebności tylko na moim udziale oraz z jakich przepisów to wynika?

Służebność przesyłu jest to obciążenie nieruchomości w celu korzystania z niej, dlatego musi być zgoda wszystkich współwłaścicieli.

Każdy współwłaściciel ma swój udział procentowy w nieruchomości wspólnej, który można przeliczyć na powierzchnię (wyrazić w m kw.), ale jest to udział odniesiony do całości nieruchomości, a nie do konkretnej części działki.

Udziały wpisuje się do KW, a przepisy np. ustawa o własności lokali, gdzie podaje się udział w korzystaniu z nieruchomości wspólnej - zawsze dotyczy procentów. Dopiero zniesienie współwłasności w procesie podziału nieruchomości wyznaczy zasięg terytorialny, który będzie odzwierciedlał powierzchnię nowo utworzonej działki.


wróć do listy pytań

9. Proszę o podanie informacji w jaki sposób mam uruchomić procedurę ustanowienia służebności gruntowej i służebności przesyłu na mojej nieruchomości.  Do kogo należy się zwracać w tej sprawie?

Procedura jest bardzo prosta. Proszę zwrócić się na piśmie do właściciela infrastruktury, w tym przypadku firmy energetycznej należącej do koncernu ……. z prośbą o ustanowienie odpowiednich służebności. Obecne przepisy w tym zakresie nie określają zasad ustanawiania wynagrodzenia za wyżej wymienione służebności. Z tego względu trzeba zaproponować przedsiębiorstwu jakieś warunki finansowe lub zaczekać na ruch z ich strony. Praktyka pokazuje, że firmy pytają się właścicieli nieruchomości jakie mają żądania finansowe. W takim przypadku dobrze byłoby podeprzeć się wyceną prawa służebności w formie operatu szacunkowego lub opinii sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Firmy energetyczne często kierują takie sprawy do sądu. Sąd w trybie nieprocesowym rozpatruje pozew i powołuje biegłego w celu wyjaśnienia sprawy.

Taka forma jest wygodna dla właścicieli infrastruktury, ponieważ po wyroku sądowym nikt nie powie, że firma działa nieuczciwie. Jeżeli sprawa zostanie skierowana do sądu, to proszę się tym nie zrażać i przed sądem dochodzić swoich praw.

wróć do listy pytań