Publikacje

 • Bezumowne korzystanie z nieruchomości zajętych pod infrastrukturę przesyłową – aspekty ekonomiczne i prawne. Książka pod redakcją dr inż. Cezarego Kowalczyka dotycząca zagadnień bezumownego korzystania z nieruchomości. Olsztyn 2014 r. ZAMÓWIENIE.
 • Praktyczne aspekty metodyki wyliczania wynagrodzeń dla właścicieli nieruchomości objętych służebnością przesyłu. Referat (niepublikowany) wygłoszony  w ramach konferencji pt. „Aktualne wyzwania sektora gazowego wynikające ze zmian otoczenia prawnego”. Izba Gospodarcza Gazownictwa, Kancelaria Prawna WKB, Warszawa 2010 r.
 • Służebność przesyłu w aspekcie proponowanej nowelizacji ustawy kodeks cywilny. „Wycena" nr 2 (91), Wydawca "EDUCATERRA" Olsztyn 2010, str. 11-21.
 • Wynagrodzenia i odszkodowania w relacjach między przedsiębiorstwami przesyłowymi lub dystrybucyjnymi a właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości na tle proponowanych zmian do ustawy Kodeks cywilny. „Rejent" nr 9(233), Wydawca - Stowarzyszenie Notariuszy RP z siedzibą w Warszawie, wrzesień 2010 r., str. 57-68.
 • Podstawowe uregulowania prawne dotyczące planowania sieci uzbrojenia terenu (SUT) a oczekiwania inwestorów realizujących inwestycje liniowe. Materiały konferencyjne XVII Konferencji PFSRM nt.: „Inwestycje liniowe oraz ochrona środowiska jako szczególne obszary działania rzeczoznawcy majątkowego”. Poznań 2008 r., str. 81-96.
 • Identyfikacja kosztów oraz zasady ustalania pasów naziemnych ciągów komunikacyjnych i ograniczeń wynikających z ich sąsiedztwa. Materiały konferencyjne XVII Konferencji PFSRM nt.: „Inwestycje liniowe oraz ochrona środowiska jako szczególne obszary działania rzeczoznawcy majątkowego”. Poznań 2008 r., str. 141-158.
 • Propozycja ustalania rekompensat za szkody związane z realizacją naziemnych ciągów komunikacyjnych. Materiały konferencyjne XVII Konferencji PFSRM nt.: „Inwestycje liniowe oraz ochrona środowiska jako szczególne obszary działania rzeczoznawcy majątkowego”. Poznań 2008 r., str. 215-233.
 • Oddziaływanie tranzytowych sieci uzbrojenia terenu na przestrzeń nieruchomości – część 1. Wycena nr 3(74), Wydawca "EDUCATERRA" Olsztyn 2006, str.30-38.
 • Charakterystyka cech przestrzennych opisujących stan nieruchomości obciążonych infrastruktura tranzytową – część 2. Wycena nr 4(75), Wydawca "EDUCATERRA" Olsztyn 2006, str.14-26.
 • Szkody ponoszone przez gminy przy budowie tranzytowych inwestycji liniowych. Materiały I Konferencji Naukowo-Technicznej PSRWN nt: „Współdziałanie rzeczoznawców majątkowych, urbanistów i gmin w procesie sporządzania i realizacji opracowań planistycznych". Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości, Gdańsk 2001, str. 201-211.
 • Szkody spowodowane realizacją inwestycji liniowych. Rzeczoznawca Majątkowy Nr 1 (28), Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2001, str. 8 -11.
 • Ingerencja w nieruchomości spowodowana budową i eksploatacją tranzytowych inwestycji liniowych a poszanowanie prawa własności. Materiały międzynarodowej konferencji "Rural management and cadastre". Warszawa – Pułtusk 2001, str. 67-74.
 • Zasady szacowania szkód spowodowanych realizacją inwestycji liniowych. Wycena nr 1(52), Wydawca "EDUCATERRA" Olsztyn 2001, str.11-15.
 • Próba identyfikacji szkód ponoszonych przez gminę przy budowie tranzytowych inwestycji liniowych. Wycena nr 2(53), Wydawca "EDUCATERRA" Olsztyn 2001, str. 21-30.
 • Zasady szacowania szkód spowodowanych realizacją inwestycji liniowych. Wycena nr 3(50), Wydawca "EDUCATERRA" Olsztyn 2000, str. 14-19.
 • Zasady szacowania szkód spowodowanych realizacją inwestycji liniowych. Wycena nr 4(51), Wydawca "EDUCATERRA" Olsztyn 2000, str. 22-25
 • Podział sieci uzbrojenia terenu (SUT) oraz charakterystyka szkód spowodowanych budową inwestycji liniowych. Wycena nr 2(49), Wydawca "EDUCATERRA" Olsztyn 2000, str. 25-30.
 • Szacowanie szkód wywołanych budową i istnieniem nad- i podziemnych inwestycji liniowych. Materiały IX Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych nt: Gospodarowanie nieruchomościami na terenach wiejskich. Toruń 2000, str. 213-232.
 • Wpływ infrastruktury nadziemnej i podziemnej na wartość nieruchomości i przestrzenne warunki produkcji. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, 1998, nr 59, str. 65-77.