Przypadki szczególne związane z występowaniem infrastruktury liniowej na obcych gruntach

zagadnienie prawnePrzypadki szczególne związane z występowaniem infrastruktury liniowej na obcych gruntach (Rzeczywistość wykracza poza przypadki przewidziane przez art. 3051).

W praktyce spotkaliśmy się z przypadkiem gdzie rurociąg (nazwijmy go urządzeniem przesyłowym) stanowi własność osoby fizycznej (osoba fizyczna X). Urządzenie przesyłowe położone jest na nieruchomościach stanowiących własność osób trzecich (osoba Z) i stanowi część systemu dystrybucyjnego dostawcy mediów (Spółka Y). Z dokumentów wynika, że Spółka Y korzystała z rurociągu sądząc, iż stanowi on jej własność na całej długości sieci.

W analizowanym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, w której właściciel (X) urządzenia przesyłowego korzysta z obcych nieruchomości i może ponosić z tego tytułu koszty. Natomiast Spółka Y korzysta z rurociągu a to się wiąże opłaceniem odpowiedniego wynagrodzenia dla właściciela X.

Schematyczne przedstawienie rozgraniczenia prawa własności ciepłociągu z uwzględnieniem obszaru niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania sieci.

Rys. 1. Schematyczne przedstawienie rozgraniczenia prawa własności ciepłociągu z uwzględnieniem obszaru niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania sieci.

 

Na rysunku pokazano, że istnienie rurociągu w przestrzeni nieruchomości powoduje ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości polegające na zarezerwowaniu większej powierzchni terenu na potrzeby prawidłowego funkcjonowania sieci, niż wynika to z długości i szerokości rurociągu w działce.

Określając wzajemne zobowiązania należy rozdzielić czynsz (wynagrodzenie) za korzystanie z urządzenia przesyłowego od czynszu (kosztu jakim jest wynagrodzenie właściciela nieruchomości) za korzystanie z nieruchomości. W omawianym przypadku nie wystąpi służebność przesyłu, lecz skutki korzystania z obcej sieci będą podobne.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że:

  • przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia należy uwzględnić koszty jakie ponosi właściciel rurociągu w związku z istnieniem jego sieci na obcych gruntach w pasie eksploatacyjnym;
  • wysokość wynagrodzenia nie zależy od ilości przesłanego czynnika, ciągłości dostaw energii lub uzyskanych dochodów ze sprzedaży przesyłanego czynnika.