Odszkodowania

Rys. 1. Schematyczny podział szkód spowodowanych budową lub eksploatacją podziemnych i nadziemnych linii infrastruktury technicznej.

Do szkód związanych z budową sieci zalicza się: utratę pożytków w pasie budowy (pas technologiczny, do którego zalicza się podstrefy: wykopu, odkładania ziemi z wykopu oraz transportu), trudności w korzystaniu z nieruchomości podczas budowy sieci (objazdy, przerwy w dostawie mediów, itp.) oraz zmniejszenie wartości użytkowej gruntów w pasie wykopu na skutek wymieszania warstw ziemi lub naruszenia warunków wilgotnościowych gleby.

Do szkód związanych z istnieniem sieci zalicza się: utratę pożytków pod i wokół naziemnych elementów infrastruktury, zmniejszenie wartości nieruchomości na skutek reglamentacji upraw lub innego trwałego ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości oraz z powodu zmiany dotychczasowego przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp) na funkcję o mniejszej wartości rynkowej (np. z mieszkaniowej na rolną). Rys. 2. Wpływ eksploatacji podziemnej infrastruktury technicznej na warunki przestrzenne nieruchomości (działki) w zakresie produkcji rolnej.

Rys. 3. Wpływ eksploatacji nadziemnej infrastruktury technicznej na warunki przestrzenne nieruchomości (działki) w zakresie produkcji rolnej na przykładzie napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia EW.

Rys. 4. Wpływ eksploatacji napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia EW na warunki przestrzenne obszarów leśnych.

Z ograniczeń zawartych w projekcie technicznym może wynikać zakaz zabudowy gruntów w ustalonej odległości od linii infrastruktury technicznej. Wytworzy się wówczas korytarz przestrzenny, w którym wystąpi reglamentacja funkcji w palnie miejscowym. Tereny znajdujące się w omawianym pasie ochronnym pozostaną użytkowane w sposób rolniczy lub leśny. W przypadku przejścia infrastruktury tranzytowej przez tereny przeznaczone w planie miejscowym pod jakiekolwiek zabudowę - w pasie ochronnym a niekiedy na większym obszarze (np. na powierzchniach odciętych od wyznaczonej funkcji) zamiaru tego nie będzie można zrealizować. W przypadku niekorzystnego przecięcia działki linią tranzytową, cała działka będzie musiała zmienić istniejące przeznaczenie w planie miejscowym na funkcję o mniejszej wartości (rolną lub leśną).

Za szkodę związaną ze zmniejszeniem wartości nieruchomości należy się odpowiednie odszkodowanie. Po zmianie przeznaczenia terenu pas eksploatacyjny powinien być traktowany jako pas służebności przesyłu. Rys. 5. Wpływ ustaleń planu miejscowego oraz przebiegu infrastruktury technicznej na możliwość zabudowy nieruchomości

wróć do informacji praktycznych