O nas

Zakres działalności

 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.
 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 • Wydawanie książek.

 

Referencje

 

Nasze realizacje

 

Szkolenia

 • Szkolenia „zamknięte” przeprowadzone w 2009 - 2011 dla firm:

  • Agencja Promocji Inwestycji Warszawa,
  • ENEA Bydgoszcz,
  • Energa Gdańsk,
  • GAZ-SYSTEM Warszawa,
  • PKP Energetyka,
  • PSG Gdańsk – Olsztyn – Bydgoszcz,
  • PSRWN oddział w Olsztynie,
  • PSRWN oddział w Radomiu.
  • ZWSE Rzeszów.
 • Warsztaty nt. „Metodyka wyliczania odszkodowań i wynagrodzeń generowanych przez infrastrukturę przesyłową”, Warszawa 17.09.2010, Hotel Dipservice ul. Marconich 4.
 • Zasady ustalania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz służebność przesyłu; szkolenie dla ENERGA - OPERATOR S.A.; Straszyn 2009.
 • Omówienie zasad ustalania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz służebność przesyłu; spotkanie dydaktyczne na zaproszenie ENERGIA PRO S.A. (trzy oddziały: Jelenia Góra, Wałbrzych, Legnica), Jelenia Góra 2009.
 • Omówienie zasad ustalania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz służebność przesyłu; spotkanie dydaktyczne na zaproszenie PWiK Olsztyn, Olsztyn 2009.

Konferencje w których uczestniczyliśmy

 • XX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych pt. „Gospodarowanie przestrzenią „nad” i „pod” gruntem”. PFSRM oraz Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych. 2011-09-(28-30), Katowice.
 • XVII Konferencja Polskiej Federacji Stowarzyszeń Majątkowych na temat: „Inwestycje liniowe oraz ochrona środowiska jako szczególne obszary działania rzeczoznawcy majątkowego”. PFSRM oraz Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego. 2008-09-(25-26) Poznań.
 • Aktualne wyzwania sektora gazowego wynikające ze zmian otoczenia prawnego. Izba Gospodarcza Gazownictwa, Kancelaria Prawna WKB. 2010.06.08 Muzeum Gazownictwa, Warszawa.

 

Opinie, opracowania

Opinie sądowe

 • Opinia w zakresie ustalenia wartości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. na nieruchomościach opisanych w KW ... (działka nr ..., obręb Jabłonka) i w KW ... (działka nr ..., obręb Jabłonka), na których znajduje się gazociąg wysokiego ciśnienia DN 150 oraz planowany jest gazociąg wysokiego ciśnienia DN 300. Ryszard Cymerman, Dariusz Konieczny, Cezary Kowalczyk. Opinia na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w ….…. I Wydział Cywilny z dnia 5 lipca 2011 r. – sygn. akt I. Ns. …………….

 

Służebność przesyłu

 • „Skutki ekonomiczne ustalenia służebności przesyłu przy realizacji linii wysokiego napięcia GPZ Błonia – EC Elbląg”. Dariusz Konieczny, Cezary Kowalczyk, Borys Zadorecki. Olsztyn, 2011.
 • „Skutki ekonomiczne ustalenia służebności przesyłu przy realizacji linii wysokiego napięcia 110 kV GPZ Nowogród Bobrzański – GPZ Żary”. Dariusz Konieczny, Cezary Kowalczyk, Borys Zadorecki. Olsztyn, 2011.
 • „Opinia dotycząca nieruchomości położonej w obrębie ……………….,  powiat legionowski przy ul. ……………… składającej się z działki nr ………….. o powierzchni ……… m2 w zakresie ustalenia wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości w okresie od 5 października 2007 r. do 5 października 2008 r.” Dariusz Konieczny, Cezary Kowalczyk. Olsztyn 2011.
 • „Opinia dotycząca zasad ustalenia wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie i służebność przesyłu nieruchomości gruntowych położonych w Bielsku-Białej przy ulicy Leszczyńskiej ... stanowiąca własność ...” Dariusz Konieczny, Cezary Kowalczyk. Olsztyn, 2011.
 • „Ustalenie wynagrodzenia za ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych - służebność przesyłu (dotyczy działek zlokalizowanych na terenie całego kraju)”. Dariusz Konieczny, Cezary Kowalczyk. Olsztyn, 2011.
 • „Zasady ustalania wynagrodzenia za służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości obciążonych infrastrukturą gazową”. Dariusz Konieczny, Cezary Kowalczyk. Olsztyn, 2011.
 • „Operat szacunkowy wartości rynkowej praw do nieruchomości gruntowych w celu ustalenia: wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości (sieci ciepłownicze)”. Dariusz Konieczny, Cezary Kowalczyk, Borys Zadorecki. Olsztyn, 2011.
 • „Opinia dotycząca zasad ustalenia wartości służebności przesyłu dla nieruchomości gruntowych położonych w Olsztynie przy ulicy Słonecznej i Warszawskiej stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku z projektowanym gazociągiem średniego ciśnienia PE o średnicy DN 125”. Olsztyn 2010.
 • „Opinia nr 2 dotycząca ustalenia opłat za udostępnienie nieruchomości gruntowych położonych w Olsztynie przy ulicy Słonecznej i Warszawskiej stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przeznaczonych pod budowę gazociągu średniego ciśnienia PE o średnicy DN 125”. Olsztyn 2010.
 • „Algorytm ustalania wysokości rekompensaty z tytułu ustanowienia służebności przesyłu dla potrzeb ustanowienia nowych korytarzy przesyłowych”. Ekspertyza - Olsztyn  2010.
 • „Opinia dotycząca zasad ustalenia wysokości wynagrodzenia za korzystanie z obcego urządzenia położonego na gruntach stanowiących własność osób trzecich”. Olsztyn  2010.
 • „Opracowanie ogólnych zasad określania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach położonych na trasie gazociągu”. Olsztyn 2009.
 • „Opracowanie algorytmu ustalania wysokości rekompensaty na potrzeby taryfikatora zobowiązań PSE Operator S.A. z tytułu ustanowienia ustawowej służebności przesyłu”. Olsztyn 2009.
 • „Opracowanie szczegółowych zasad określania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach położonych na trasie gazociągu DN 1400 Jamał – Europa Zachodnia”. Olsztyn 2009.
 • „Opracowanie procedury umożliwiającej oszacowanie wielkości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu dla wskazanego terenu (gminy Tłuchowo, Mochowo, Gozdowo, Sierpc i Zawidz) obciążonego gazociągiem Jamał – Europa Zachodnia”. Olsztyn 2009.
 • „Zasady ustalania wynagrodzeń: za bezumowne korzystanie oraz ustanowienie służebności przesyłu”. Olsztyn 2008.

 

Odszkodowania

 • „Wpływ infrastruktury nad- i podziemnej na wartość nieruchomości i przestrzenne warunki produkcji.”
 • „Propozycje zadośćuczynienia za negatywne skutki spowodowane budową gazociągu tranzytowego Jamał – Europa Zachodnia na obszarach gmin (poza skutkami dotyczącymi bezpośrednio właścicieli nieruchomości)”.  Warszawa 2000.
 • „Opinia dotycząca zmniejszenia wartości nieruchomości spowodowanej wybudowaniem gazociągu tranzytowego Jamał – Europa Zachodnia.” Warszawa 1999.
 • „Wpływ infrastruktury pod i nadziemnej na gospodarkę przestrzenną wybranej gminy”. Badania prowadzone od 1998 r. – temat w realizacji.