Napowietrzne sieci elektroenergetyczne

1. Napowietrzne sieci elektroenergetyczne

 

W przypadku linii elektroenergetycznych nie ma przepisów w formie rozporządzenia, które podawałoby zasady ustalania szerokości pasów ochronnych, co powoduje duże utrudnienia przy ustalaniu odszkodowań za szkody i wynagrodzeń za służebność przesyłu.

Instytut Infrastruktury Liniowej wypracował własne zasady w tym względzie, przyjmując:

 • na terenach otwartych (pola uprawne) – rzut przewodów plus 1 m (0,5m z każdej strony);
 • na terenach leśnych – sugerujemy zasady wynikające  z poniższych norm:
  1. Polska Norma PN-E-05100-1, 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa (norma obowiązująca dla linii niskiego napięcia z przewodami gołymi, ale dla linii wyższych napięć też ją zalecamy, ponieważ generuje szersze pasy wycinki, mimo iż obowiązują nowe normy przedstawione poniżej),
  2. Polska Norma PN-EN-50341-1, 2005 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV. Część 1: Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne (proszę wybrać część III normy: PN-EN-50341-3 – Zbiór normatywnych warunków krajowych),
  3. Polska Norma PN-EN-50423-1, 2007 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV do 45 kV włącznie. Część 1: Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne (uwaga, jak wyżej).
 • na terenach przeznaczonych pod zabudowę należy uwzględnić oddziaływanie pól elektromagnetycznych oraz hałas generowany przez linie elektroenergetyczne wysokich napięć (dotyczy to ograniczeń, a więc jest to związane z odszkodowaniami, a nie wynagrodzeniem za służebność przesyłuwyjątek dotyczy obszaru ograniczonego użytkowania):
  1. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.) – w przypadku ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania należy dysponować tytułem prawnym do terenu, na którym występuje przekroczenie standardów jakości środowiska),
  2. ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
  3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397), 
  4. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania ich poziomów (Dz. U. z 2003 r. nr 192, poz. 1883),
  5. w zakresie PEM obowiązywało kiedyś zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 28 stycznia 1985 r. w sprawie szczegółowych wytycznych projektowania i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w zakresie ochrony ludzi i środowiska przed oddziaływaniem pola elektromagnetycznego (MP Nr 3, poz. 24), nadal wszyscy się na tym wzorują,
  6. ponieważ rozporządzenie z ppkt poprzedniego nie obowiązuje takie odległości powinien podawać projektant sieci,
  7. Polska Norma PN-T-06580-1, 2002. Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz. Część 1: Terminologia,
  8. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. nr 120, poz. 826); 
 • dodatkowe opracowania:
  1. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), oraz 
  2. opracowanie Instytutu Energetyki (Pracownia Oddziaływań Środowiskowych i Ochrony Przepięciowej) pt. „Wyznaczanie stref ochronnych w pobliżu linii elektroenergetycznych 110 kV”, Warszawa, 1992 r.

Czytaj także:

 1. Informacje ogólne.
 2. 1. Napowietrzne sieci elektroenergetyczne.
 3. 2. Kablowe sieci elektroenergetyczne.
 4. 3. Sieci telekomunikacyjne.
 5. 4. Sieci gazowe.
 6. 5. Rurociągi do transportu ropy naftowej i produktów naftowych.
 7. 6. Ciepłociągi.
 8. 7. Wodociągi.
 9. 8. Sieci kanalizacyjne.

Autorem zestawienia przepisów i norm jest dr inż. Dariusz Konieczny.