Krok 1

Zbierz dokumentację dotyczącą Twojej działki.

W celu określenia należnego wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości należy zebrać informacje podstawowe, za pomocą których zostaną wygenerowane przez program informacje uzupełniające niezbędne do wykonania obliczeń. Informacje niezbędne do ustalenia wysokości wynagrodzenia podzielono na cztery grupy (kursywą oznaczono informacje uzupełniające): 1) Informacje dotyczące nieruchomości obciążonej infrastrukturą przesyłową:
 • położenie nieruchomości (województwo, powiat, gmina, nr obrębu lub nazwa miejscowości, nr działki);
 • nr księgi wieczystej (KW);
 • powierzchnia ewidencyjna działki.
2) Informacje dotyczące stanu planistycznego nieruchomości obciążonej infrastrukturą:
 • przeznaczenie obciążonej nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp);
 • w przypadku braku mpzp, należy ustalić czy dla obciążonej działki wydano decyzję o warunkach zabudowy (wz) lub decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ulicp), jeżeli tak to należy określić przeznaczenie terenu zawarte w decyzji;
 • w przypadku braku ww. decyzji, należy ustalić dla przedmiotowej działki możliwy sposób zagospodarowania wynikający z zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (suikzpg), które jest opracowaniem obowiązkowym w gminie, oraz
 • sąsiedztwo analizowanej działki (sposób wykorzystania nieruchomości sąsiednich).
3) Informacje dotyczące infrastruktury przechodzącej przez nieruchomość:
 • rodzaj i typ sieci przechodzącej przez nieruchomość [np. linia elektroenergetyczna (rodzaj) średniego napięcia (typ), albo sieć gazowa (rodzaj) wysokiego ciśnienia (typ)];
 • rodzaj i liczbę naziemnych elementów infrastruktury w obciążonych działkach;
 • długość sieci w działce;
 • szerokość i na tej podstawie powierzchnię pasa służebności przesyłu (program dobiera automatycznie szerokość pasa do rodzaju i typu infrastruktury oraz liczy powierzchnię pasa);
 • procentowy udział właściciela sieci w korzystaniu z przestrzeni należącej do właściciela nieruchomości (wartość ustalana automatycznie na podstawie wprowadzonych danych do programu);
 • dokładne położenie naziemnych elementów infrastruktury na działce i po obu jej stronach (dotyczy szczegółowej wersji programu).
4) Informacje pochodzące z rynku lokalnego (te informacje generuje program, ale można je weryfikować):
 • stawki czynszu dzierżawnego za grunty obciążone infrastrukturą liniową;
 • wartość gruntów nieobciążonych infrastrukturą.

Przejdź do kroku drugiego >>