Długa czy krótka historia projektu standardu poświęconego zagadnieniom szacowania wartości prawa służebności przesyłu?

Prace nad standardem wyceny, który miał za zadanie ujednolicić warsztat rzeczoznawców majątkowych rozpoczęły się niezwłocznie po wejściu w życie przepisów poświęconych służebności przesyłu. Chronologiczne zestawienie projektów standardu przedstawiono w tabeli 1.  Przeprowadzona przez nas analiza wykazała, że zapisy zawarte w poszczególnych wersjach sugerowały inne (czasami różnice były bardzo znaczne – przykład na rysunku 1) podejście metodologiczne do zadania szacowania służebności przesyłu. W konsekwencji w obrocie prawnym zaczęły pojawiać się operaty szacunkowe z znacznymi różnicami wartości prawa. Można się spodziewać, że odbiorcy operatów (sądy, samorząd, właściciele nieruchomości, właściciele sieci, kancelarie prawne) otrzymali sygnał, iż w środowisku rzeczoznawców majątkowych nie ma jednolitego stanowiska co do zasad wyceny ponieważ jak wynika z zestawienia w tabeli 1, pojawiają się kolejne wersje proponujące odmienny sposób postępowania. Zachęcamy do refleksji nad treściami zawartymi w poszczególnych wersjach projektu standardu. 
 
Z poważaniem 
Dariusz Konieczny
Cezary Kowalczyk
 

Tabela 1. Zestawienie wybranych wersji projektu standardu dotyczącego służebności przesyłu.

Lp.

Wersja

z dnia

Oznaczenie

Nazwa

projektu standardu

Data przyjęcia przez PFSRM do stosowania

1

11 kwietnia

2011

KSWS 4

Inwestycje liniowe – służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości

Rozpoczęcie debaty

2

05 lipca

2011

Wycena służebności przesyłu i określanie kwoty wynagrodzenia  za bezumowne korzystanie z nieruchomości przy inwestycjach liniowych

Projekt skierowany do MI celem uzgodnienia

3

22 września 2011

Wycena odszkodowań i wynagrodzeń w inwestycjach liniowych

 

4

08 maja

2012

Wycena odszkodowań i wynagrodzeń dla urządzeń przesyłowych

05 czerwca 2012

5

14 grudnia

2013

Określanie wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości na potrzeby  urządzeń przesyłowych

 

6

30 maja

2014

Określanie wartości odszkodowań i wynagrodzeń należnych z tytułu lokalizacji, budowy i korzystania z nieruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowych

 

7

7 listopada

2014

KSWS

Określanie wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych

08 stycznia 2015

 

Rysunek 1. Zestawienie rysunków zamieszczonych w wybranych wersjach standardu

Wykres zamieszczony w projekcie standardu z lipca 2011 r.

Jako wartość prawa służebności przesyłu wskazano różnicę wartości W2-W1

(opis na rysunku)

Wykres zamieszczony w projekcie standardu z maja 2012 r.

Jako wartość prawa służebności przesyłu wskazano różnicę wartości W3-W2

(opis na rysunku)