Konferencja: Proces wypłaty odszkodowań związanych z budową gazociągów realizowanych na podstawie tzw. specustawy gazowej.

Zapraszamy do rejestracji i udziału w bezpłatnej konferencji pt. „Proces wypłaty odszkodowań związanych z budową gazociągów realizowanych na podstawie tzw. specustawy gazowej.”

Plakat - konferencje

Szczegóły znajdują się w załączniku - agendzie konferencji.

Rejestracja możliwa jest przez poniższe odnośniki:

 
 
 
ZAPRASZAMY

Służebność publiczna. Aspekty prawne i ekonomiczne administracyjnego ograniczenia korzystania z nieruchomości.

Do dyspozycji Państwa przekazujemy pozycję książkową dotyczącą zagadnień z szeroko rozumianą służebnością publiczną. Niniejsza publikacja powstała pod redakcją dr Mirosława Gdesza przy współautorstwie osób zajmujących się w praktyce problemami prawnymi i ekonomicznymi związanymi z zajęciem nieruchomości pod infrastrukturę przesyłową. Współautorami książki są:
  • mgr Anna Milicka-Stojek,
  • dr inż. Cezary Kowalczyk,
  • dr inż. Dariusz Konieczny,
  • dr Mirosław Gdesz. 
Mamy nadzieję, że bogate doświadczenie autorów opisane w książce pomoże Państwu zrozumieć zagadnienie administracyjnego ograniczenia korzystania z nieruchomości.
 
Służebność publiczna - okładka
 
Poniżej przywołujemy fragmenty recenzji 
Prof.zw. dr hab. Stanisława Kalus
" .....   praca ta powinna być przez wydawnictwo opublikowana i szeroko rozpropagowana, gdyż posiada poważne znaczenie dla prawidłowego unormowania zagadnienia istotnego dla praktyki życia gospodarczego. "
 
  Prof.zw. dr hab. Ryszard Cymerman
"....  porządkuje wiele zagadnień związanych z ograniczeniem prawa własności przy wprowadzaniu do przestrzeni infrastruktury liniowej. Dołączenie wielu załączników umożliwi wykorzystanie opracowania w praktyce. Podtrzymuję też nadzieję Autorów, że opracowanie zapoczątkuje teoretyczną dyskusję nad instytucją służebności publicznej i że będzie użyteczne dla właścicieli obciążanych nieruchomości, instytucji publicznych, prawników oraz rzeczoznawców majątkowych. "
 
Przedstawiamy wybrane strony książki - pobierz.
 
Książka do nabycia (cena egzemplarza wraz z kosztami dostarczenia - 120 zł) po wypełnieniu formularza zamówienia.

Nowa aplikacja - Sieci 10.0

W mijającym roku przekazujemy Państwu nowe narzędzie do szacowania wynagrodzeń za ustanowienie służebności przesyłu jak i bezumowne korzystanie. Aplikacja SIECI10 posiada rozbudowanych interfejs użytkownika pozwalający w płynny sposób zarządzać danymi o nieruchomościach i definiować sieci przesyłowe znajdujące się na nieruchomości. Teraz wystarczy posiadać obraz mapy z widocznymi granicami działki aby oszacować w sposób graficzny powierzchnię pasa służebności. Efekt szacowania można przedstawić w raporcie ogólnym lub szczegółowym (zawierającym szkic działki z zaznaczonym przebiegiem sieci). 

 

Poniżej przedstawiamy naszą aplikację w formie przewodnika wideo. Zapraszamy do oglądania i skorzystania z aplikacji sieci10.pl

Obliczenia ogólne - cz. 1a.

Długa czy krótka historia projektu standardu poświęconego zagadnieniom szacowania wartości prawa służebności przesyłu?

Prace nad standardem wyceny, który miał za zadanie ujednolicić warsztat rzeczoznawców majątkowych rozpoczęły się niezwłocznie po wejściu w życie przepisów poświęconych służebności przesyłu. Chronologiczne zestawienie projektów standardu przedstawiono w tabeli 1.  Przeprowadzona przez nas analiza wykazała, że zapisy zawarte w poszczególnych wersjach sugerowały inne (czasami różnice były bardzo znaczne – przykład na rysunku 1) podejście metodologiczne do zadania szacowania służebności przesyłu. W konsekwencji w obrocie prawnym zaczęły pojawiać się operaty szacunkowe z znacznymi różnicami wartości prawa. Można się spodziewać, że odbiorcy operatów (sądy, samorząd, właściciele nieruchomości, właściciele sieci, kancelarie prawne) otrzymali sygnał, iż w środowisku rzeczoznawców majątkowych nie ma jednolitego stanowiska co do zasad wyceny ponieważ jak wynika z zestawienia w tabeli 1, pojawiają się kolejne wersje proponujące odmienny sposób postępowania. Zachęcamy do refleksji nad treściami zawartymi w poszczególnych wersjach projektu standardu. 
 
Z poważaniem 
Dariusz Konieczny
Cezary Kowalczyk
 

Książka „Bezumowne korzystanie z nieruchomości zajętych pod infrastrukturę przesyłową – aspekty ekonomiczne i prawne” NAKŁAD WYCZERPANY!

Książka „Bezumowne korzystanie z nieruchomości zajętych pod infrastrukturę przesyłową – aspekty ekonomiczne i prawne”. NAKŁAD WYCZERPANY!

Okładka książki

Do dyspozycji Państwa przekazujemy pozycję książkową dotyczącą zagadnień bezumownego korzystania z nieruchomości. Niniejsza publikacja powstała pod redakcją dr inż. Cezarego Kowalczyka przy współautorstwie osób zajmujących się w praktyce problemami prawnymi i ekonomicznymi związanymi z zajęciem nieruchomości pod infrastrukturę przesyłową. Współautorami książki są:
  • dr Miroszław Gdesz,
  • dr inż. Dariusz Konieczny,
  • dr inż. Cezary Kowalczyk.
 
Mamy nadzieję, że bogate doświadczenie autorów opisane w książce pomoże Państwu zrozumieć zagadnienie bezumownego korzystania z nieruchomości zajętych pod infrastrukturę przesyłową.
 
Przedstawiamy wybrane strony książki - pobierz.
 
Redaktor 
Cezary Kowalczyk